• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการศึกษาเพื่อ่พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

พันธกิจ
พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยพื้นฐานพันธกิจดังต่อไปนี้
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้จากหน่วยงานภายนอก และเป็นนักเรียนที่มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ ให้มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นประตูสู่โอกาสในการเรียนต่อ การทำงาน และการพัฒนาตัวเอง
4. นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี และมีความรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ข่าวสาร
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และต่อยอดไปที่การคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา และนำการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
6. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง และมีการใช้วิจารณญาณในการประเมินค่าสิ่งที่อยู่รอบตัวในทางที่เหมาะสม