• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

1.กำหนดให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อโรงเรียนทุกคน ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ของโรงเรียนเจนอยุธยา
 
2.มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นหลัก (Onsite) โดยให้ความสำคัญกับการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (Online) ในกรณีที่มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได้
 
3.จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงเรียนเจนอยุธยา
 
4.ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีมาติดต่อโรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
 
5.ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
10 มิ.ย. 63 | รับชม : 480 ครั้ง