• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน
1. นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าสถานศึกษา ในกรณีที่ไม่สวมหน้ากาก หรือลืมนำหน้ากากมา โรงเรียนมีบริการจำหน่ายที่จุดคัดกรองและร้านค้าของโรงเรียน

2. ผู้ปกครองรับและส่งนักเรียนบริเวณจุดรับส่งที่กำหนดไว้ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าในสถานศึกษาโดยไม่จำเป็น? หากมีเหตุจำเป็นผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อโรงเรียนต้องติดต่อเจ้าหน้าที่และผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน

3. นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อโรงเรียนทุกคนต้องให้ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงและยืนยันการกักตัวให้ครบ 14 วันก่อนวัดเปิดภาคเรียน

4. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิ ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานศึกษา

5. นักเรียน ครู และบุคลากรที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ หรือในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติการเคยไปสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง ให้หยุดเรียนโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน

6. นักเรียนทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนการเรียนการสอนทุกคาบ

7. นักเรียนทุกคนต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร

8. นักเรียนทุกคนต้องนำของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ อุปกรณ์การเรียน และผ้าเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเรียนส่วนตัว

มาตรการด้านการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในโรงเรียน

1. ควบคุมดูแลความสะอาดของรถรับส่งนักเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร ร้านค้า และบริเวณโรงเรียนอื่นๆ โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามตารางเวลาที่กำหนด และกำหนดผู้รับผิดชอบและลงนามตรวจสอบ

2. จัดโต๊ะนักเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งโรงอาหาร และที่นั่งพัก โดยเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร

3. ทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างชัดเจนในบริเวณที่นักเรียนต้องต่อแถว เช่น บริเวณจุดคัดกรอง โรงอาหาร ร้านค้าโรงเรียน

4. จัดวางเจลแอลกฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณห้องเรียน ห้องพักครู และโรงอาหารอย่างพอเพียง

5. ดูแลให้มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น พื้นอาคาร ห้องน้ำในทุกช่วงพัก

6. จัดเตรียมถังขยะแบบมีฝาปิดอย่างพอเพียง

7. ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพใช้งานได้ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก

8. จัดเตรียมห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ
?
10 มิ.ย. 63 | รับชม : 502 ครั้ง