• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายนิคม เจรจา ผู้อำนวยการโรงเรียน (Director)
2 นายดนุพงษ์ เกษสุวรรณ รองผู้อำนวยการ (Deputy Director)
3 นายศิริพงษ์ เกษสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต (School Licensee)
4 ดร.พจนีย์ หนักทอง รองผู้อำนวยการ (Deputy Director)
5 นางสาวจุฑาภรณ์ แจ้งจุล รองผู้อำนวยการ (Deputy Director)
6 นางดาริณี เกษสุวรรณ ผู้จัดการ (Manager)
7 นางสาวดาริกา เกษสุวรรณ รองผู้อำนวยการ (Deputy Director)