• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายนิคม เจรจา ผู้อำนวยการโรงเรียน (Director)
2 นายดนุพงษ์ เกษสุวรรณ รองผู้อำนวยการ (Deputy Director)
3 นายศิริพงษ์ เกษสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต (School Licensee)